Hívjon most: +36-76/481-614 | +36-70/397-03-02 | mistral@mistraltravel.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

a MISTRAL TRAVEL LINE UTAZÁSI IRODA (továbbiakban Iroda) által szervezett bel- és külföldi utazásokra

Mistral Travel Line  Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Zimay L. u. 16.
mistral@mistraltravel.hu, www.mistraltravel.hu

Tel/ 76/481-614

Fax: 76/506-123
Engedély szám: U001664
Adószám: 25341971-2-03
Számlaszám: Unicredit Bank: 10918001-00000088-34990007
Vagyoni biztosíték: Aegon

1. Jelen szerződési feltételek hatálya a MistralTravel Line Kft és az Utas között létrejött egyedi megrendelésekre/utazási szerződésekre terjed ki. Irodánk saját szervezésű útjaihoz csatolja az utazási szerződésünket. Közvetített, más utazásszervező útjainál az adott utazásszervező utazási feltételei érvényesek. (Utazási szerződés/Általános Szerződési Feltételek/Tájékoztató utazási csomagról/Adatkezelési tájékoztató)

 

2. Irányadók a Polgári Törvénykönyv 389-401, és a 415- 416. paragrafusa,az utazási szolgáltatásról szóló 472/2017. kormányrendelet és az utazási szerződésről szóló 472/2017. kormányrendelet (a továbbiakban: R)

2. Az utazás megrendelésével, visszaigazolásával és az előleg befizetésével létrejön az R szerinti Utazási Szerződés.
Ha az utas nem személyesen jár el ( jelentkezés, előleg,foglaló befizetése stb), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas ( megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az Iroda felé szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót (pl: Utastájékoztató) a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy  meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó, az Irodát ért, illetve  annak oldalán felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

3.  Az utas kijelenti, hogy az Utazási Iroda által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztató)  és a jelen szerződés mellékletében szereplő részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadta.
4. Az útlevélről az utas gondoskodik, esetleges vízum beszerzését az Iroda vállalhatja külön térítés mellett.

5. Az utazás időpontját (első és utolsó nap nem teljes), az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a részletes programleírás (programfüzet, programlap stb.) tartalmazza. A menetközben bekövetkezett esetleges változásokról az Iroda írásban, vagy sajtó útján ad értesítést. A változás tudomásul vételével a szerződés megfelelően módosul.
Lényeges változás esetén – a közléstől számított 3 napon belül – az utas az utazást költségmentesen lemondhatja, ill. a ténylegesen igazolt kárát is kérheti. Visszafizetés az Iroda részéről a lemondástól számított 8 napon belül történik.

6. A részvételi díj tartalmazza: a programban szereplő szolgáltatások árát, az Iroda szervezési költségét és eljárási díját, az ÁFA-t.

7. A részvételi díjat az Iroda felemelheti, ha bel-vagy külföldi hatósági árak, fuvardíjak, vagy a valutaárfolyamok változnak. Az áremelkedésről írásban vagy a sajtó útján ad az Iroda tájékoztatást. 8 %-on felüli áremelkedés esetén az utazás a közléstől számított 3 napon belül költségmentesen lemondható.

8. A befizetések időpontjai:
– Előleg a (részvételi díj 40%-a) jelentkezéskor
– A fennmaradó összeg ellenértéke legkésőbb 30 nappal az utazás megkezdése előtt.
– 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj fizetendő!
– A teljes részvételi díj befizetésekor az Iroda az utas részére RÉSZVÉTELI JEGYET ad ki.
Egyéni utazásnál a célobjektumban, megbízottunknak kell átadni a RÉSZVÉTELI JEGYET.
A fakultatív programokról a program leírása rendelkezik.

9. Az utasok kötelesek az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat és előírásokat (pl. útlevél, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Ezek be nem tartásából eredő többletköltségek az utast terhelik.  Az Utazási Iroda a tájékoztatóban az utazással érintett területekre vonatkozó egészségügyi előírásokat rögzíti, de ezen túlmenően javasolt, hogy az Utas különösen tengerentúli utazások esetén egyrészt saját egészségügyi állapotával kapcsolatosan kérje ki az adott utazásra vonatkozóan kezelőorvosa szaktanácsát, véleményét, másrészt az utazással érintett tengerentúli országok aktuális egészségügyi sajátosságai, helyzete és körülményei tekintetében pedig az ezzel foglalkozó szakintézetek egészségügyi szakembereinek (orvosainak) véleményét az utazás megkezdése előtt. Az Utas e vélemények kikérését saját felelősségére mulasztja el, az esetlegesen ebből eredő kár, hátrány viselését nem háríthatja az Utazási Irodára. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az utazással érintett országok előírásainak megfelelő ideig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Utazási Iroda jogosult az Utassal szemben teljes részvételi díjat érvényesíteni.

10. Az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha
a) az utazási szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti.
b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.
Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az utas jogai a következők:
a,a) Az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek a nyújtására az Irodának lehetősége van.
b,b) Követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot.
Ha az utazás megkezdését követően az Iroda a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az Iroda ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az Iroda köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.

11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
Lemondási költség:
– 60 nap utazás előtt díjmentes, 5.000,-Ft/fő ügyintézési díj megfizetése mellett
-60-45.nap 10 % bánatpénz

– 45-21. nap között 20%
– 20-8. nap között 75 %
– 7 napon belüli ill. lemondás nélkül 100%
A lemondási költség módosulhat, ha a külföldi partner fizetési feltétele ettől eltér és az Iroda erről tájékoztatta az utast. Csoportos megrendelés esetén a lemondás feltételeit az iroda írásban közli a csoport képviselőjével.

12. Ha az utas rendelőintézeti, vagy kórházi szakorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, elhalálozása, igazolt katonai szolgálat, vagy külföldi kiküldetés miatt nem vehet részt az utazáson, a 10. pontban közölt fizetendő költségeket az Irodában köthető “Stornobiztosítás” feltételei szerint a Biztosító megtéríti.
(Utazásképtelen az továbbá, akinek hozzátartozója (házastárs, élettárs, testvér, egyenesági rokon) elhalálozik, vagy házastársa, élettársa, szülője, kiskorú ill. gondozásra szoruló nagykorú gyermeke megbetegszik.)
Az utas kérésére az utazás időtartamára az Iroda baleset-betegség-, poggyász- és stornobiztosítást köthet.

13. A részvételi díj utasbiztosítást nem tartalmaz, kivéve ha az utazásról kiadott részletes programleírás ezt tartalmazza. Az esetleges kártérítési igényhez a kárt megfelelően (a kötvényben leírt módon) igazolni kell.

14. a) Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni.
Az utas köteles erről az Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményes viseli, az utas az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta. Módosítási költség: min. 3.000,- Ft/fő.

b) névmódosítás díja: 3000 Ft/fő.
c) Az utas olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.

15. Egyéb rendelkezések:
a) Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Nem megfelelő teljesítés esetén köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, az utas kívánságára visszafizetni, ill. az utazást más alkalommal teljesíteni.
Az Iroda kártérítési kötelezettsége alól  mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződés (hibátlan) teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
b) Az Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, ill. érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
c) Az utazás során az utas által harmadik félnek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel.
d) A repülős utazásoknál menetrendváltozások, géptípus- és légitársaság-csere előfordulhatnak.(kártérítésről szóló Montreáli Egyezmény (2005.évi VII törvény) és a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.Korm.rend.)
e) A szerződés hibás teljesítése miatt esetleg benyújtandó észrevételeit, kifogásait ill. kártérítési igényét a hazaérkezést követő 2. munkanapon belül kell írásban abban az Irodában benyújtani, ahol az utazásra jelentkezett és a befizetést teljesítette. A kifogásolt  okot – az utazás során – a csoportkísérővel (a helyszíni szolgáltatóval) kérjük azonnal közölni, hogy hibát megszüntethessék, ill. helyileg jóvátegyék.
Az utaskísérő (helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A bejelentés késedelméből eredő kárért az utas felel (Ptk. 306. paragrafusának 4. bekezdése).
f) Ha vis major (pl. természeti katasztrófa, háború, sztrájk, belső zavargások stb.) miatt az utazás indítása veszélybe kerül, mind az utas, mind az Iroda felbonthatja az Utazási Szerződést a részvételi díj visszafizetése mellett. Ha az utazás már folyamatban van, az
Iroda minden szükséges intézkedést megtesz és a hazautazásról gondoskodik, viszont ilyen esetben az Irodától kártérítés nem igényelhető.
g) Poggyászuk őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából az Iroda, vagy közreműködője (pl. fuvarozó) átvette.
16. Személyes adatok védelméről:

 A MistraltTravel Line  a közte, és az  utas közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az utas által megadott és a MistralTravel Line által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli.

személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.mistraltravel.hu  oldalon.

A személyes adatok feldolgozása során a MistralTravel Line betartja az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”) és figyelembe veszi az érintettek személyes szférájának és magánéletének védelmét.

Felügyeleti hatóság: NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Azonban a személyes adatok ismerete és feldolgozása nélkül a MistralTravel Line nem lesz képes az utazási szerződés megkötésére és végrehajtására.

Személyes adatait az alábbi időtartamig szükséges kezelnünk:

-a szerződés teljesítése érdekében, a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnéséig;

– a  MistralTravel Line jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében 5 naptári év vagy az utastól érkező kifogásig vagy az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérés megérkezéséig.

MistralTravel Line 3.személyben akkor továbbíthatja az utas személyes adatait, ha az, az utas részére szolgáltatásokat nyújt.

Az utas jogai:

Önnek, mint érintett személynek joga van a kérelmezni a Mistraltravel Line-t az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a  visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125 vagy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal-Kecskeméti Járási Hivatala-Fogyasztóvédelmi és Közlekedési Főosztály cím: 6000, Kecskemét, Szent István Krt.19/A.  ) panaszt benyújtani.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléshez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
15. Minden peres ügyben a felek alávetik magukat a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000, Kecskemét, Árpád krt.4.